Archiv‎ > ‎

Informace pro rodiče z 2.třídy

5. 6. 2014

ZÁVĚREČNÁ PROVĚRKA Z MATEMATIKY – STŘEDA 11. 6. 2014

Porovnávání čísel v oboru do 100, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ 10, 20 …, násobení a dělení číslem 0, 1, 2, 3, 4, 5, slovní úloha (zápis, zobrazení, příklad, odpověď), geometrie (správné rýsování – bod, přímka, úsečka)

ZÁVĚREČNÁ PROVĚRKA Z ČESKÉHO JAZYKA – ČTVRTEK 12. 6. 2014

Diktát, řazení slov podle abecedy, druhy vět, slova nadřazená, podřazená, protikladná, slabika, hláska (samohlásky, souhlásky, dvojhlásky), i, í /y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách, slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Program třídní schůzky II. třídy – 3. čtvrtletí školního roku 2013-2014

Datum: 16. 4. 2014

1. Obecné informace – počet žáků 26 (16 dívek, 10 chlapců), celkové hodnocení prospěchu, chování a dodržování společných pravidel.

2. Výuka

·        Český jazyk – momentálně probíráme slovní druhy, je třeba se pravidelně vracet k již probranému učivu, zejména abeceda, druhy vět, význam slova, měkké a tvrdé souhlásky, psaní p/b, t/d, ť/ď, f/v …, dále psaní ů/ú…

·        ve čtení dbejte na správnost čteného, plynulost, intonaci (tečka, čárka, vykřičník a otazník), předložky nečteme zvlášť, ale spojujeme se slovem

·        k přípravě diktátů využívejte diktáty z učebnice

·        podporujme děti ve čtenářství – do konce školního roku by měly přečíst alespoň 1 knihu (přiměřené délky a obsahu), zapsat do připraveného čtenářského listu, přinést přečtenou knihu do školy a seznámit s ní ostatní děti

·        Matematika – učíme se násobky 2, 3, 4, 5, 10, 1, 0. Postupně se naučíme zpaměti všechny násobilkové spoje. Sčítání a odčítání do 100 stále procvičujte.

·        v geometrii by měly děti znát pojmy – bod, přímka, úsečka a geometrické útvary a tělesa. Na rýsování potřebujeme ostrouhanou tužku č. 2 nebo 3 a řádné pravítko. Dbáme na přesné rýsování a úpravu.

·        Prvouka – o probraném učivu je třeba s dětmi mluvit, ptát se, lze využít návodné otázky v učebnicích (na každé straně dole), do výuky je nutné se pravidelně připravovat

·        Anglický jazyk – soustředíme se především na mluvenou podobu jazyka, slovíčka, poslech, písničky, básničky, odpovědi na otázky apod.…šikovné děti můžete již navíc učit psanou podobu slovíček, k přípravě využívejte slovník v zadní části pracovního sešitu či přiložené CD

·        Plavání – po Velikonocích nás čekají dvě lekce v jednom týdnu. V úterý 22. 4. - 9. lekce a ve čtvrtek 24. 4. závěrečná. Tato mimořádná lekce bude probíhat v jiném čase. Od 11h. do 12.30h. Z tohoto důvodu budeme mít vyučování nejprve ve škole a potom pojedeme na bazén. Vrátíme se až kolem 13h. a pak půjdeme na oběd a do družiny.

·        Změna rozvrhu – v souvislosti s ukončením plaveckého kurzu dojde od 28. 4. opět ke změně rozvrhu, děti si opět přinesou tělocvik.

·        Omlouvání absencí dle školního řádu – písemně, telefonicky do kanceláře školy nebo mailem (katerina.navratilova@zsbelotin.cz), zároveň musí být omluvenka zapsána v deníčku. V případě absence dítěte ve škole je nutné zjistit si od spolužáků nebo učitelky, co jsme probírali a s dítětem učivo dodělat. Nestačí napsat pouze domácí úkol.

·        Osobní konzultace s třídní učitelkou je možná po předchozí domluvě kdykoli po 13. hodině

3. Vyjádření vedení ZŠ k dotazníkům – hodnocení žáků

4. Informace o připravované akci – „Škola v přírodě“

5. Dotazy, individuální konzultace

Zapsala Mgr. Kateřina Navrátilová, tř. učitelka  II. třídy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nový rozvrh hodin II. třídy od 17. 2. 2014

Rozvrh hodin - II. třída od 17. 2. 2014
12345
POČjMPrvAj 1.sk.Aj 2.sk.
ÚTTvTvČjMČj
STČjMPrvČj
ČTČjMČjVv
ČjMČjHv


INFORMACE - plavecký kurz

V úterý 18. 2. 2014 nás čeká první lekce plavání na Plovárně Hranice. Sraz žáků bude vždy v 7.30h. na zastávce Bělotín - střed. Budeme čekat na autobusy z Polomi a ze Špiček. Děti z ranní družiny vyzvednu ve škole.

S sebou: plavky, ručník, sprchový gel (mýdlo), doporučené – plavecké brýle, přezůvky, koupací čepice (vhodná velikost!).

Po návratu posvačíme a budeme mít ČT, ČJ, M. Končíme ve 12.10h.

Kateřina Navrátilová, tř. učitelkaProgram třídní schůzky II. třídy – 1. čtvrtletí školního roku 2013-2014

Datum: 18. 11. 2013

1. Zahájení

2. Obecné informace – počet žáků 27 (17 dívek, 10 chlapců), celkové hodnocení prospěchu, chování a dodržování společných pravidel.

·        zapomínání (nutnost dohlížet na chystání učebnic a sešitů dle rozvrhu – děti často zapomínají prvouku a anglický jazyk), všechny domácí úkoly si společně zapisujeme do úkolníčku

3. Spolupráce s rodiči – Veďte je k větší samostatnosti při přípravě do školy, ale vždy je zkontrolujte.

·        prosím o podepisování všech domácích úkolů přímo k úkolu v sešitě, čtení podepsat
v úkolníčku

·        prosím o podpisy prověrek a diktátů

·        prosím o kontrolu „malých sešitů“ a podpis, stačí 1krát týdně, stejně také deníček

·        omlouvání absencí dle školního řádu – písemně, telefonicky do kanceláře školy nebo mailem (katerina.navratilova@zsbelotin.cz), zároveň musí být omluvenka zapsána v deníčku, v případě nemoci dítěte nezapomeňte odhlásit oběd

·        osobní konzultace s třídní učitelkou je možná po předchozí domluvě kdykoli po 13. hodině

·        pravidelně kontrolujte pouzdro, nezapomínejte dětem nachystat ručník a tělocvik, dbejte na slušné zacházení s učebnicemi, pomůckami a sešity, některé děti jsou velmi nepozorné při opisu z tabule, práci v sešitě odbývají, je třeba zlepšit úpravu

4. Co se právě učíme – informace o Školním vzdělávacím programu –  zkrácená verze umístěna na třídním webu

5. Nově zařazujeme třídnické hodiny, které budou zaměřeny na aktivity pro stmelení kolektivu, vzájemné chování dětí – spolupráce, pomoc, pochopení, tolerance, pravidla komunikace, diskuze a problémy, které nestihneme řešit ve vyučování. Třídnická hodina bude probíhat 5. vyučovací hodinu v pátek, přibližně 1 krát měsíčně. O konání třídnické hodiny budete předem informováni.

6. Informace o připravovaných akcích školy:

·        Pondělí 25. 11. hudební představení Abraka – vybíráme 40 Kč.

·        Čtvrtek 28. 11. beseda s hasiči – prevence požární ochrany

·        Pátek 29. 11. Adventní odpoledne – výroba adventních ozdob (organizuje ŠD)

·        Čtvrtek 9. 12. Mikuláš ve škole

·        Sobota 14. 12. Vánoční koncert v Bělotíně

·        Úterý 17. 12. v 17. 45 Vánoční koncert v Nejdku

·        Pátek 20. 12. Vánoční koncert pro ZŠ v kostele sv. Jiří v Bělotíně a třídní besídky

·        Pondělí 13. 1. třídní schůzky – konzultace

·        Úterý 18. 2. první lekce plavání (cena bude upřesněna v prosinci)

7. Dotazy, diskuze

8. Individuální konzultace                                                                           Zapsala Mgr. Kateřina Navrátilová
Comments